Geomilieu

Berekenen en presenteren van milieu-effecten voor verkeer en industrie

Home » Producten » Geluid en luchtkwaliteit » Geomilieu » Geomilieu module BMZ

Geomilieu module BMZ

De consequenties van bestemmingsplannen en locatiekeuzestudies direct in beeld gebracht

De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (BMZ) is een algemeen geaccepteerd hulpmiddel voor de ruimtelijke inpassing van milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies. De methode BMZ wordt gebruikt voor het plannen en toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen en geeft antwoord op vragen als: “hoe kunnen bedrijven en woningen op een aanvaardbare manier ten opzichte van elkaar worden gesitueerd?”.

Gebieden en richtafstanden in beeld brengen gebeurt nu vaak met GIS-software. Met de module BMZ van Geomilieu heeft u geen aparte GIS-software meer nodig! Met de BMZ module zet u de richtafstanden uit de VNG-publicatie snel en eenvoudig op de kaart. De consequenties van het plan zijn zo direct in beeld. De systematiek uit de VNG-publicatie is daarmee bijzonder gebruiksvriendelijk geïmplementeerd in Geomilieu.

Op basis van SBI-code, bedrijfsomschrijving of milieucategorie typeert u de activiteit. Met de zoekfunctie koppelt u de in de software geïntegreerde richtafstanden en indices gemakkelijk aan de milieubelastende activiteiten. De software maakt potentiële belemmering vervolgens zichtbaar op een topografische achtergrond. Uw kennis van Bedrijven en milieuzonering en de resultaten de BMZ module bepalen de acties die nodig zijn voor het optimaliseren van het woon-, leef- en werkklimaat.

Voorbeeld: Welke afstand is aanvaardbaar tussen nieuwe bedrijven en bestaande woningen?

Ontwikkeling nieuwe woningen nabij bedrijvigheid. Speelgoedartikelenfabriek (milieucategorie 3.2) met bestemming op maat en geprojecteerde bedrijven (cat.2).

Uit de figuur blijkt dat er de fabriek geen belemmering is voor de nieuwbouw, maar dat het plan gedeeltelijk ligt binnen de richtafstand van de geprojecteerde bedrijven.

Keuze: aanpassen van het plan of aanpassen van bedrijfsbestemming

Voorbeeld: Welke afstand is aanvaardbaar tussen nieuwe woningen en bestaande bedrijven?

Vestigingsmogelijkheid voor onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs op in paars aangegeven locatie. Gemeente voert bestemmingsplantoets uit. Nu is milieucategorie 1 (kantoor) toegestaan.

Uit de figuur blijkt dat er zijn woningen zijn die binnen de richtafstand voor geluid (zwart) van de school liggen. Als uit nader onderzoek naar de daadwerkelijk geluidsbelasting van de school blijkt dat deze overeenkomt met die voor milieucategorie 1 is de situatie planologisch aanvaardbaar.

Voorbeeld: Mag een concreet bedrijf zich op een bepaalde locatie vestigen?

Locatiekeuze voor een nieuw bedrijven-terrein. Het betreft een onderzoek naar het vinden van een geschikte locatie voor nieuwe industrie.

Uit de figuur blijkt waar welke milieu-categorie zonder meer inpasbaar is.

Fine tuning is mogelijk door gemotiveerd gemengde gebieden te identificeren. Bijvoorbeeld op basis van een milieubeleidsplan.

X