Privacyverklaring

Inleiding

De website www.dgmrsoftware.nl staat onder beheer van DGMR Software BV, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09142409, hierna te noemen: DGMR Software. De contactgegevens van DGMR Software zijn te vinden op de voornoemde website.

Deze verklaring legt uit hoe DGMR Software omgaat met de informatie die tijdens een gebruikssessie wordt verzameld.

Persoonsgegevens

DGMR Software hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers, hierna te noemen: gebruikers. De informatie die DGMR Software omtrent haar gebruikers verzamelt c.q. verwerkt, wordt dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Daarnaast zal DGMR Software nooit zonder toestemming persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

DGMR Software bewaart eventueel verzamelde (persoons)gegevens van haar gebruikers niet langer dan strikt noodzakelijk is en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor DGMR Software de (persoons)gegevens heeft verzameld.

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om de eventueel van hen verzamelde (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen, te (laten) verwijderen of te ontvangen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de administratie van DGMR Software, software@dgmr.nl.

DGMR Software zal altijd overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handelen.

Verwerkte gegevens

Gebruikers die zich als klant aanmelden voor de diensten van DGMR Software worden gevraagd om enkele (persoons)gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het relatiebestand van DGMR Software. Hierbij verzamelt en verwerkt DGMR Software de volgende categorie├źn van persoonsgegevens:

Naam en achternaam;
Geslacht (t.b.v. aanhef);
E-mailadres en telefoonnummer;
Functienaam;
Adresgegevens;
Overige persoonsgegevens die een gebruiker kan invullen na het aanmelden voor de diensten van DGMR Software.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door DGMR Software worden verzameld en verwerkt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om aan gebruikers diensten te verlenen;
  • om gebruikers op de hoogte te houden van de (nieuwe) diensten van DGMR (insights) en/of evenementen (voor dergelijke berichten kan de klant zich altijd afmelden via de link onderaan het bericht of door contact met DGMR op te nemen);
  • voor administratieve doeleinden alsmede het bijhouden van statistieken.

DGMR Software bewaart (persoons)gegevens in beginsel zolang als de bovengenoemde doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen (persoons)gegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Cookies

X