• Geomilieu
  • Geoair
     • Geoair

      Luchtkwaliteit staat momenteel sterk in de aandacht. Ook recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzen hierop.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Geluidwering gevels
     • Geluidwering gevels

      Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen. De noodzakelijke gevelmaatregelen kunnen met het computerprogramma Geluidwering gevels makkelijk en snel worden bepaald.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • NoiseAtWork
     • NoiseAtWork

      NoiseAtWork is een eenvoudig te gebruiken tool voor het visualiseren van geluid en andere indicatoren door middel van geïnterpoleerde contouren. Het programma wordt gebruikt binnen industrieën en door arbodiensten om hen te helpen bij het rapporteren van geluid op de werkvloer en andere soorten metingen, zowel binnen als buiten.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • SRM1
     • SRM1

      SRM1 is een Windowsprogramma van DGMR waarmee op eenvoudige wijze wegverkeerslawaai berekeningen volgens rekenmethode 1 kunnen worden uitgevoerd. In SRM1 kunnen meerdere rijlijnen of tramsporen worden opgenomen.
      Op één of meerdere waarneempunten kan vervolgens een overdrachtsberekening worden uitgevoerd. Meerdere rijlijnen en/of tramsporen kunnen worden gesommeerd.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Gebouwprestatie
  • Leidingen
  • Uniec 3
     • Uniec 3

      Uniec 3 is online rekensoftware waarmee u rekent volgens NTA 8800. U kunt hiermee BENG berekeningen maken voor alle soorten gebouwen.

      Naast de BENG berekeningen kunt u met de software ook energielabels genereren. Om snel en efficiënt gebouwen te modelleren bevat de software een zeer uitgebreide database met productinformatie en kwaliteitsverklaringen. Ook is het zeer geschikt voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en het uitvoeren van verkennende studies.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • EVAC
     • EVAC

      Met EVAC kan op eenvoudige wijze bepaald worden of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit bezitten voor het beoogde gebruik. Indien er knelpunten in een ontwerp zitten, dan kunnen snel meerdere varianten doorgerekend worden met bijvoorbeeld wijzigingen in de geometrie of in het gebruiksscenario.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • MPGcalc
     • MPGcalc

      Er is steeds meer vraag naar MPG door verschillende duurzame ontwikkelingen in de bouwsector. Een aantal van die ontwikkelingen zijn: Paris Proof Indicator, EU Taxonomie, BREEAM en, op de planning, de aanscherping en verbreding van de MPG-eisen uit het Bouwbesluit.

      DGMR geeft graag inzicht in de MPG en CO2 uitstoot bij het ontwikkelen van gebouwen en daarom ontwikkelt DGMR Software een nieuwe versie van MPGcalc.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • Bouwtrend
     • Bouwtrend

      Bouwtrend is dé online tool waarmee u de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunt analyseren. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

      De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle BENG-berekeningen die in Nederland zijn opgesteld. Omdat deze berekeningen ruim voor de oplevering worden gemaakt, heeft u nu al inzicht in de toekomst en de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de Nederlandse woningbouw.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • ENORM
     • ENORM

      ENORM is een programma waarmee u op een snelle en eenvoudige wijze energieprestatieberekeningen uitvoeren conform de NEN7120. Voor de zowel de aanvraag van omgevingsvergunningen als verkennende studies van woningen en utiliteitsgebouwen.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

 • Over ons

Geluid & Luchtkwaliteit

Geoair

Luchtkwaliteit langs wegen volgens Standaard Rekenmethode 1

Waarom Geoair

Berekenen en presenteren van de binnenstedelijke luchtkwaliteit voor wegverkeer

Luchtkwaliteit staat momenteel sterk in de aandacht. Ook recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzen hierop.

De eisen en grenswaarden met betrekking tot luchtkwaliteit zijn opgenomen in hoofdstuk 5, titel 2, van de Wet milieubeheer (Wm) en is op 15 november 2007 in werking getreden. Omdat dit deel van de wet handelt over luchtkwaliteit staat deze ook wel bekend als de ‘Wet luchtkwaliteit’. De Wet luchtkwaliteit implementeert de EU-kaderrichtlijn luchtkwaliteit en de daarbij behorende eerste tot en met vierde EU-dochterrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. In deze wet zijn normen (grenswaarden en plandrempels) vastgesteld voor onder andere de concentraties zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2), zwevende deeltjes (fijn stof, PM10), koolmonoxide (CO) en benzeen (C6H6) in de lucht.

Deze wet vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. Tegelijk met het inwerkingtreden van het nieuwe hoofdstuk 5 in de Wet milieubeheer zijn nieuwe regelingen van kracht geworden. Alle regelingen onder het Besluit luchtkwaliteit 2005 zijn hiermee komen te vervallen.

In paragraaf 4.2 van de regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl2007) staan de algemene regels voor het door middel van berekeningen bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit langs wegen. Artikel 71, eerste lid, geeft aan dat de gevolgen voor de luchtkwaliteit langs wegen bepaald moeten worden volgens Standaard rekenmethode 1 (SRM1) of 2 (SRM2), al naar gelang het toepassingsgebied.

Geoair is het programma van DGMR voor de berekening van de luchtkwaliteit langs (binnenstedelijke) wegen die vallen onder het toepassingsgebied van Standaard Rekenmethode 1 (SRM1). In het programma Geoair is SRM1 geïmplementeerd (artikel 71 lid 1 van de Rbl2007). Er is dan ook geen speciale goedkeuring van dit programma door de minister nodig. De resultaten uit het programma Geoair komen overeen met het alom goedgekeurde programma CARII voor luchtkwaliteitberekeningen langs binnenstedelijke wegen.

De gebruikersinterface (aanzicht en gebruik) van Geoair is gelijk aan die van Geonoise. Geonoise-gebruikers die ook berekeningen voor luchtkwaliteit uitvoeren zullen zich dus meteen thuis voelen. De resultaten van de berekeningen worden gerelateerd aan de normen (grenswaarden en plandrempels), zoals omschreven in de ‘Wet luchtkwaliteit’.

Met Geoair kunnen de concentraties van alle verontreinigende stoffen in de Wet luchtkwaliteit bepaald worden en getoetst worden aan de grenswaarden. Een groot voordeel, ten opzichte van bijvoorbeeld CARII, is dat concentraties en overschrijdingslocaties ook grafisch zichtbaar gemaakt worden.

Alhoewel Geoair ook op zichzelf kan worden gebruikt biedt juist de combinatie met Geonoise extra mogelijkheden. Een Geonoise geluidsmodel kan namelijk rechtstreeks worden gebruikt in Geoair. Hierdoor kan snel een complete luchtkwaliteitskaart worden opgesteld. Een voor de hand liggende toepassing hierbij is een koppeling met een verkeersmodel. Dit is zowel mogelijk vanuit Geoair als vanuit Geonoise. Het jaarlijks actualiseren van de luchtkwaliteitskaart en/of het tussentijds doorrekenen van alternatieven kan hierdoor op zeer efficiënte wijze gebeuren.

Waarom

DGMR Software

Klanten geven ons een 8/10 voor tevredenheid

Al 3316 klanten gingen je voor

Inmiddels hebben wij 4900 gebruikers

En zijn wij al 40 jaar vooruitstrevend

Evaluatieversie downloaden

Evaluatieversie Geoair

Wanneer u op verzenden klikt, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Direct contact?

Ons team staat klaar voor het beantwoorden van al uw vragen.

088 346 79 99

Meer informatie

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren