Geomilieu

Berekenen en presenteren van milieu-effecten voor verkeer en industrie

Omgevingslawaai, luchtkwaliteit en geur

Geomilieu is het meest gebruikte softwarepakket voor het berekenen, presenteren, beoordelen en het voorspellen van omgevingslawaai, luchtkwaliteit en geur. Met Geomilieu kunt u de immissie van een industriële installatie berekenen en de effecten onderzoeken van een nieuwe binnenstedelijke ontwikkeling. Het ontwerpen van nieuwe wegen, spoortrajecten of het berekenen van volledige agglomeraties.

Geomilieu is intuïtief, eenvoudig in gebruik en wordt voortdurend up-to-date gehouden. Resultaten kunt u op diverse manieren presenteren en analyseren. Geomilieu werkt gegarandeerd conform de meest recente wet- en regelgeving.

Het basisplatform

De basis van Geomilieu omvat een grafische gebruikersinterface met GIS-functionaliteit en uitgebreide analyse-, mutatie-, controle- en presentatiemogelijkheden. Geomilieu bevat krachtige opties voor het importeren en visualiseren van data, zoals online aangeboden publieke data (PDOK) en gegevens van geluidregister spoor en rijkswegen.

Ook biedt DGMR Software kant-en-klare landelijke 3D-data voor het opbouwen van modellen. Met deze data kunt u kleine en grote rekenmodellen opstellen. Hiermee kunt u modellen met wegen, sporen, industrie, woningen, water en groengebieden snel en efficiënt opstellen en doorrekenen.

Modulair

Geomilieu is modulair opgebouwd. U kiest zelf die modules en uitbreidingen die het beste bij uw eisen en wensen passen. Geomilieu beschikt altijd over alle krachtige modellerings- en weergaveopties en import en export modelijkheden. Ongeacht de gekozen uitbreidingen.

Met behulp van de Geomilieu rekenservice is het niet meer noodzakelijk extra te investeren in hardware. U laat eenvoudig de berekening in de Cloud uitvoeren. Terwijl u doorwerkt op uw computer of deze uitzet wanneer u naar huis gaat.

Modules en uitbreidingen

Industrielawaai (HMRI)

Voor het berekenen van geluid van de industrie is Geomilieu  de standaard in Nederland.

Volgens de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai (HMRI) worden uit metingen bronvermogens bepaald, geluidbronnen ingevoerd in een plattegrond en berekeningen uitgevoerd.

Naast puntbronnen kunt u ook lijn- en vlakbronnen (horizontaal en verticaal), uitstralende daken en gevels, en ook rijroutes voor bijvoorbeeld vrachtwagenbewegingen invoeren.

Resultaten, inclusief Lmax waarden, kunnen per groep (bedrijf) worden getoetst aan vergunningswaarden of aan andere grenswaarden. Deze resultaten kunt u in tabellen op het model presenteren, als tekstlabels, contourlijnen en contourvlakken (zowel horizontaal als verticaal). Ook kunt u ze exporteren naar verschillende formaten.

Binnenkort is Geomilieu industrielawaai ook geschikt om berekeningen volgens de nieuwe ‘Aanvullingsregeling Geluid’ uit te voeren.

Wegverkeerslawaai (RMG-2012)

Wegverkeerslawaai is de module waarmee u berekeningen uitvoert volgens de standaard rekenmethode 2, zoals beschreven in bijlage III van het RMG-2012.

Met de module Wegverkeerslawaai zijn gegevens van wegdekken beschikbaar in een eenvoudig uit te breiden catalogus. Viaducten en schermen op viaducten kunt u zwevend modelleren. De data van het geluidregister en de verschillende stromingsmodellen zijn ook eenvoudig in te lezen.

Deze module ondersteunt ook drempels, minirotondes en kruising. Naast het nieuwste rekenvoorschrift, is het ook mogelijk berekeningen uit te voeren volgens het Reken- en meetvoorschrift Verkeerslawaai uit 1981.

Binnenkort is Geomilieu wegverkeerslawaai ook geschikt om berekeningen volgens de nieuwe ‘Aanvullingsregeling Geluid’ uit te voeren.

Railverkeerslawaai (RMG-2012)

Railverkeerslawaai is de module waarmee u berekeningen uitvoert volgens standaard rekenmethode 2 zoals beschreven in bijlage IV van het RMG-2012.

Met deze module kunt u in een eenvoudig uit te breiden catalogus gegevens van bruggen en spoorstaafruwheden invoeren. Data van het geluidregister, inclusief gegevens van bruggen zijn eenvoudig in te lezen. In deze module kunt u ook banen op bruggen modelleren door deze zwevend in te voeren.

Naast het nieuwste rekenvoorschrift, is het ook mogelijk berekeningen uit te voeren volgens het Reken- en meetvoorschrift Railverkeerslawaai uit 1996.

Binnenkort is Geomilieu railverkeerslawaai ook geschikt om berekeningen volgens de nieuwe ‘Aanvullingsregeling Geluid’ uit te voeren.

Luchtkwaliteit (SRM1, SRM2 en NNM/SRM3)

STACKS is de module waarmee u de luchtkwaliteit bepaalt. Dit doet STACKS door de concentraties van negen verontreinigende stoffen (NOx, PM10, PM2.5, elementair koolstof, SO2, benzeen, BaP, Co en Pb) afkomstig van industrie en wegverkeer te berekenen.

De module STACKS is een volledige implementatie van het Nieuw Nationaal Model (NNM) en valt binnen het domein van ‘Standaardrekenmethode 3’ (SRM3).

Naast het berekenen van de verspreiding en immissie van punt- en oppervlaktebronnen, is het ook mogelijk om de bijdrage van wegverkeer, zowel binnen- als buitenstedelijk en ook parkeerplaatsen, te berekenen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft deze methode goedgekeurd en is dus toepasbaar binnen de toepassingsgebieden van de drie Standaard Rekenmethodes: SRM1, SRM2 en SRM3.

Het model simuleert de situatie van uur tot uur. Waardoor het aantal overschrijdingsdagen en -uren direct uit de berekeningen volgt en niet op (aanvechtbare) empirische relaties.

STACKS maakt continu gebruik van de meest recente door het ministerie van I&M vrijgegeven achtergrondconcentraties, emissiefactoren van het wegverkeer, snelwegdubbeltellingcorrectie, terreinruwheid en zeezoutcorrectie.

Uit tal van experimenten is gebleken dat STACKS+ een accurate en betrouwbare berekening geeft van de verspreiding van rookpluimen. Dit kwalificeert het model als hèt instrument op basis waarvan u efficiënte en realistische maatregelen kunt nemen.

Geurverspreiding (NNM/SRM3)

STACK-G is de module om verspreidingsberekeningen geur met percentielwaardenuitvoer te doen.

Deze module is een implementatie van het NNM/SRM3 en ondersteund twee componenten: geur en inert gas.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft deze methode goedgekeurd en is geschikt voor industrieën en veehouderijen. Naast 27 percentielwaarden en een jaargemiddelde concentratie, geeft het model ook uurgemiddelde concentraties als resultaat.

Hiermee wordt direct inzichtelijk hoe emissies/rookpluimen zich gedurende het etmaal ‘heen en weer’ bewegen over nabijgelegen huizen, woonwijken of scholen.

Het inzicht dat u hiermee krijgt kunt u gebruiken voor de evaluatie van (geur)klachten: gegronde  en ongegronde klachten kunt u nu van elkaar scheiden.

Het STACKS model vormde het uitgangspunt voor het Nieuw Nationaal Model (NNM).

SRM3 geldt voor situaties met een duidelijke ‘verspreidingsrichting’, dat wil zeggen voor windsnelheden boven één à twee m/s. Aan de STACKS-G module is een methode toegevoegd waarmee de verspreiding van pluimen ook in situaties met lage windsnelheden accuraat wordt berekend.

Depositie (Stikstof en zure depositie)

STACK-D is de module om berekeningen van depositie ten gevolge van projecten en uitbreiding van activiteiten te doen.

Deze module berekent, ook voor grote en complexe modellen, de stikstofdepositie ten gevolge van industrie, veehouderijen en wegverkeer met korte rekentijden.

Naast de stikstofdepositie berekent het model ook:

  • SO2
  • PM10
  • HCl
  • HF
  • HBr
  • B
  • Se
  • zure depositie.

De rekentijden van STACKS-D module zijn veel korter dan het ‘reguliere’ verspreidingsmodel STACKS, dat conform het Nieuw nationaal Model (NNM) uur-voor-uur berekeningen uitvoert. Voor depositieberekeningen is het uur-voor-uur rekenen niet voorgeschreven en ook niet nodig. Er wordt gebruik gemaakt van ‘geclassificeerde’ meteorologische parameters.

Rekenservice (rekenen in de Cloud)

Rekentijden van modellen lopen enorm op omdat modellen voor geluid en luchtkwaliteit steeds groter en gedetailleerder worden. Ondanks de efficiënte Geomilieu rekenharten. Zelfs op nieuwe, moderne computers met veel processoren en geheugen

Met de module ‘Geomilieu Rekenservice’ wordt uw rekencapaciteit enorm uitgebreid zonder dat u hardware en/of software moet aanschaffen. Grote en complexe modellen berekent u hierdoor veel sneller.

Een bijkomend voordeel is dat u met Geomilieu kunt doorwerken terwijl uw model wordt doorgerekend. Als de berekeningen voltooid zijn ontvangt u een e-mail. Ook kunt u gewoon uw computer uitzetten als u klaar bent met werken.

Om de Geomilieu Rekenservice te gebruiken hoeft u bij ‘Start berekening’ alleen de optie ‘Cloud berekening’ aan te vinken en uw e-mail adres op te geven. De rest gaat vanzelf.

Lees verder…

3D-data (kant-en-klare datasets)

DGMR en Geodan hebben hun jarenlange ervaring op het gebied van GIS en geluidssoftware gebundeld en bieden landelijke data aan volgens standaard Rekenmethode II. Voor heel Nederland zijn de gegevens van hoogtelijnen en bodemgebieden beschikbaar welke direct in Geomilieu kunnen worden ingelezen.

Lees verder…

Zonebeheer (akoestisch beheer van bedrijventerreinen)

In Nederland hanteren we geluidzones om geluidsgevoelige functies zoals woningen, scholen en ziekenhuizen te beschermen tegen industrielawaai. Het beheren van deze zones is vaak een complex proces. Situaties op en rond industrieterreinen veranderen regelmatig als gevolg van wijzigingen in vergunningen, stedenbouwkundige plannen en andere ruimtelijke ontwikkelingen.

Om het beheren van geluidszones te vereenvoudigen ontwikkelde DGMR Software in samenwerking met professionele zonebeheerders de software-oplossing Geomilieu Zonebeheer. Hiermee verloopt het verlenen van Omgevingsvergunningen en het vaststellen van bestemmingsplannen een stuk efficiënter en transparanter dan u tot nu toe gewend bent. Geomilieu Zonebeheer zorgt bovendien voor een flinke kostenbesparing.

Lees verder…

Analyst (cumulatie, analyse en presentatie resultaten)

Analyst is de module waarmee u milieubelastingen (zoals geluid, luchtkwaliteit en geur) in kaart brengt en analyseert. Hierbij kunt u de milieubelastingen confronteren met demografische gegevens, zoals woningen en inwoners, zonder daarvoor afhankelijk te zijn van een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Resultaten van diverse andere rekensoftware zoals V-STACKS en ISL2 kunt u hiermee inlezen en verwerken.

De module Analyst biedt ook de mogelijk om tellingen uit te voeren en het belaste oppervlak te bepalen op basis van de bepaalde contouren. Bijvoorbeeld voor industrielawaai modellen. Daarnaast kunt ook verschilkaarten maken.

Geluid kan worden gecumuleerd volgens verschillende methodieken, zoals Lcum volgens bijlage I van het RMG-2012 of volgens Miedema.

Windturbine (activiteitenregeling milieubeheer)

Windturbine is de module waarmee u het geluid van windturbines berekent en in kaart brengt. Het geluid van windturbines wordt berekend volgens bijlage 4 bij de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

De berekening is conform bijlage 4 van het Activiteitenregeling milieubeheer (Rarim). Met deze module kunt u met de productgegevens van fabrikanten een catalogus van windturbines opbouwen.

Daarnaast kunt u met dezelfde catalogus op basis van metingen het bronvermogen van een windturbine bepalen. Bij het opzetten van een rekenmodel kunt u een windturbine kiezen uit de catalogus. De distributie van de lokale windsnelheden op hubhoogte kunt u vanuit het programma rechtstreeks online opvragen. Deze gegevens zijn afkomstig van het KNMI en zijn gebaseerd op langjarige windstatistiek.

ISO-9613-1/2 (industrie- en wegverkeerslawaai)

ISO-9613-1/2 is de module waarmee u het geluid van industriële bronnen in octaven of in 1/3-octaven berekent. ISO 9613 is de Internationale rekenmethode en wordt wereldwijd gebruikt voor het berekenen van geluidsniveaus ten gevolge van industrie en verkeer.  

Met deze module kunt u ook het geluid van wegverkeer berekenen. Deze berekeningen worden uitgevoerd inclusief de aanbevelingen van ISO/TR 17534-3:2015.

De module ISO-9613-1/2 ondersteund een zeer geavanceerde modellering en stelt u als gebruiker in staat een volledig 3D-model op te stellen inclusief overkappingen en onderdoorgangen. Daarnaast kunt u de ‘doorlatendheid’ van schermen in de berekening meenemen.

Bedrijven en milieuzonering (handreiking VNG)

BMZ is de module waarmee u de consequenties van bestemmingsplannen en locatiekeuzestudies direct in beeld brengt.

De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (BMZ) is een algemeen geaccepteerd hulpmiddel voor de ruimtelijke inpassing van milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies.

Met deze module van Geomilieu heeft u geen aparte GIS-software meer nodig! U zet de richtafstanden uit de VNG-publicatie snel en eenvoudig op de kaart. De consequenties van het plan zijn zo direct zichtbaar. De systematiek uit de VNG-publicatie is daarmee bijzonder gebruiksvriendelijk geïmplementeerd in Geomilieu.

Lees verder…

Trillingen (effecten van verkeer, bouw en industrie)

Geomilieu Trillingen is de module waarmee u trillingen afkomstig van wegverkeer, railverkeer, bouwwerkzaamheden of industriële activiteiten in beeld brengt. Dit zijn belangrijke oorzaken van omgevingshinder en gebouwschade. Bovendien kunnen ze een storende werking hebben op gevoelige apparatuur.

Met deze module brengt u de trillingseffecten van deze bronnen in beeld. Zo beperkt u het risico op gebouwschade en krijgt u inzicht in benodigde maatregelen voor het beperken van hinder.

Geomilieu berekent de trillingseffecten op basis van de empirische formules van Barkan, aangevuld met overdrachtsmetingen die de karakteristieke bodemdemping bepalen.

U kunt contourkaarten maken rond punt- en/of lijn-bronnen, die vergelijkbaar zijn met geluidscontouren. Hiermee kunt u de effecten door verschillende bodemgebieden in één oogopslag inzichtelijk maken, net als de overdracht van bodemtrillingen via de fundatie naar gebouwen. Dit stelt u in staat om verkenningen uit te voeren volgens SBR-A ‘Schade aan gebouwen’ en SBR-B ‘Hinder voor personen in gebouwen’.

Karteringsvoorschriften (bijlage VII, RMG-2012)

Geluidsbelastingskaarten worden berekend met het Europese rekenmodel CNOSSOS-EU:2015, met voor Nederland specifieke aanpassingen voor de bepaling van de emissie voor wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai zoals beschreven in Bijlage VII van het RMG-2012.

Binnen Geomilieu zijn modules beschikbaar voor industrielawaai, wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai, alleen deze modules worden op dit moment nog niet aan de markt aangeboden. De reden hiervoor zijn de vele onvolkomenheden in het rekenvoorschrift, waardoor het niet goed mogelijk is betrouwbare resultaten te berekenen.

Voor de berekeningen ontwikkelen wij een volledig nieuwe rekenkern. Wij streven ernaar dat u de modellen die u gemaakt heeft in ‘RMG-2012’ en ‘HMRI’ zonder aanpassingen kunt overnemen in de CNOSSOS-rekenmodellen. We verwachten dat u de software eind januari 2022 kunt gebruiken.