Home » Nieuws » Afronden volgens HMRI

Afronden volgens HMRI

woensdag, 15 mei 2019 | Milieu, Nieuws

Al lange tijd is er onduidelijkheid over hoe resultaten van geluidsberekeningen moeten worden afgerond en gepresenteerd. Dit speelt vooral bij berekeningen volgens de HMRI. Tot op heden presenteert Geomilieu altijd waarden die rekenkundig zijn afgerond naar 0, 1 of 2 decimalen en wordt afronding volgens de NEN 1047 niet toegepast.

Nu stelt de HMRI’99 dat afronding volgens NEN 1047 dient te worden toegepast. De letterlijke tekst uit de HMRI’99 is als volgt:

“De rekenkundige tussenresultaten worden gepresenteerd tot één cijfer achter de komma. De beoordelingsgrootheden worden opgegeven in hele dB’s. Deze getallen worden afgerond conform NEN 1047. Hierbij geldt dat indien het af te ronden getal op een 5 eindigt deze wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele even getal.”

In de 2e zin staat dat “deze” getallen worden afgerond volgens de NEN 1047. Niet duidelijk is wat met deze wordt bedoeld. Deze verwarring wordt mede gevoed door het voorbeeld waarin alleen waarden met 1 decimaal worden gebruikt. Het is dus onduidelijk of men via een eerste afronding naar 1 decimaal tot de beoordelingsgrootheid komt of via een directe afronding met gebruikmaking van het niet afgeronde tussenresultaat. Dit betekent dat een waarde van 50,54 leidt tot 50 als het afgeronde tussenresultaat (50,5) wordt gebruikt en tot 51 als het niet afgeronde tussenresultaat (50,54) wordt gebruikt.

We hebben dit probleem aan InfoMil voorgelegd. Het antwoord wat wij hebben gekregen geeft aan dat rekenkundige tussenresultaat en de beoordelingsgrootheid afgerond worden gepresenteerd, maar dat een gepresenteerd rekenkundig tussenresultaat niet wordt gebruikt bij een verdere analyse met dat tussenresultaat. Voor het verkrijgen van een volgend resultaat wordt nooit tussentijds afgerond.

Dit betekent dat voor het bepalen van een eindresultaat (beoordelingsgrootheid) wordt uitgegaan van de niet afgeronde waarde en dat een waarde van 50,54 een eindresultaat van 51 geeft.

Dit betekent ook dat een Lden-waarde of een Letmaal-waarde die wordt gebruikt voor het bepalen van een Lcum-waarde weer een tussenresultaat is en deze dus niet afgerond wordt gebruikt in de berekening. Pas de uiteindelijke Lcum-waarde wordt weer afgerond naar 0 decimalen.

Op basis hiervan hebben we besloten om vanaf Geomilieu V5.0 als volgt te werk te gaan:
Geomilieu slaat alle (tussen)resultaten op in 2 decimalen. Bij het bepalen van een resultaat wordt altijd van deze niet afgeronde waarden uitgegaan. Resultaten op 1 of 2 decimalen worden altijd getoond volgens de rekenkundige afrondingsregels. Bij presentatie op 0 decimalen wordt de NEN 1047 toegepast, waarbij direct van 2 naar 0 decimalen wordt gegaan, dus alleen waarden eindigend op ,50 worden afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal. Deze afronding wordt pas toegepast na toepassing van eventuele groepsreducties.

Overigens geeft InfoMil ook aan dat het bevoegd gezag, mits onderbouwd, hiervan kan afwijken. In dat geval is het aan de gebruiker om de beoordelingsgrootheid te bepalen, op basis van de resultaten op 1 of 2 decimaal.

X