Geomilieu Zonebeheer

Krachtig managementsysteem voor het eenvoudig beheren van bedrijventerreinen

Beheren van complexe geluidszones

Om geluidsgevoelige functies, zoals woningen, scholen en ziekenhuizen te beschermen tegen industrielawaai hanteren we in Nederland geluidszones. Het beheren van deze zones is vaak een complex proces. Zo veranderen situaties op en rond industrieterreinen regelmatig als gevolg van wijzigingen in vergunningen, stedenbouwkundige plannen en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Om het beheren van geluidszones te vereenvoudigen ontwikkelden wij in samenwerking met professionele zonebeheerders de software-oplossing Geomilieu Zonebeheer. Hiermee verloopt het verlenen van Omgevingsvergunningen en het vaststellen van bestemmingsplannen een stuk efficiënter en transparanter dan u tot nu toe gewend bent. Bovendien zorgt Geomilieu Zonebeheer voor een flinke kostenbesparing.

Hier volgt een film over het I-kwadraat systeem van DCMR, dat de basis vormde voor het huidige Geomilieu Zonebeheer:

Geomilieu Zonebeheer

Geomilieu Zonebeheer is het managementsysteem voor het beheren van geluidszones en het bewaken van grenswaardes voor geluidsemissies op en rond industrieterreinen. Met het systeem kunt u eenvoudig vergunningsaanvragen voor nieuwe, of uitbreiding van bestaande, industrieactiviteiten toetsen aan uw bestemmingsplan. Geomilieu Zonebeheer helpt u bij het vergelijken van verschillende modellen met onder andere de actuele situatie, de geplande nieuwe situatie en uw bestemmingsplan. Bovendien kunt u Geomilieu-geluidsmodellen uitwisselen met externe adviseurs en vervolgens integreren en vergelijken met uw eigen omgevingsmodellen. Hiermee heeft u direct inzicht in de consequenties van vergunningsaanvragen op het geluidsniveau van het betreffende perceel en van het industrieterrein als geheel.

Geautomatiseerde rapportages

Met Geomilieu Zonebeheer ziet u in één oogopslag of de bouw- en uitbreidingsplannen van bedrijven passen binnen de vastgestelde grenswaarden voor het geluidsniveau van uw industrieterrein. Bovendien bouwt u hiermee een dossier op over de historische wijzigingen op uw industrieterreinen. Tevens genereert u met Geomilieu Zonebeheer geautomatiseerde rapporten met duidelijke uitleg en onderbouwing van uw toekenning of afwijzing van vergunningsaanvragen. Dit afgestemd op door u vastgestelde criteria.

Bespaar veel tijd en kosten

U bespaart door deze efficiënte werkwijze veel tijd en daarmee kosten. In het geval van onjuiste en afgewezen vergunningsaanvragen heeft u bovendien een uitstekende onderbouwing voor verbetermaatregelen en staat u sterk bij eventuele bezwaarprocedures.

Succesvol toegepast

Geomilieu Zonebeheer wordt succesvol toegepast door onder andere DCMR EPA voor het zonebeheer in en rond het Rotterdamse havengebied. Alleen hier al bevinden zich 24 industrieterreinen met in totaal meer dan 50.000 geluidsbronnen. Bovendien vindt hier veel samenwerking plaats tussen het bedrijfsleven en overheden. Door de inzet van Geomilieu Zonebeheer verloopt het toetsen van vergunningen, het vaststellen van bestemmingsplannen en het verlenen van Omgevingsvergunning voor het Rotterdamse havengebied snel en efficiënt.

Voordelen van Geomilieu Zonebeheer:

  • Krachtig managementsysteem voor het efficiënt verlenen van Omgevingsvergunningen en vaststellen van bestemmingsplannen.
  • Beheren van geluidszones en het bewaken van grenswaardes voor geluidsemissies en -immissies op en rond industrieterreinen.
  • Geomilieu-geluidsmodellen uitwisselen met externe adviseurs en deze integreren en vergelijken met uw eigen omgevingsmodellen.
  • Dossieropbouw met historische wijzigingen op uw industrieterreinen.
  • Automatisch gegenereerde rapportage met duidelijke uitleg en onderbouwing van uw toekenning of afwijzing van vergunningsaanvragen.
  • Betere borging van wijzigingen en signalen bij afwijking van grenswaarden.
  • Flinke kostenbesparing.