Geomilieu

Berekenen en presenteren van milieu-effecten voor verkeer en industrie

Modelleren en berekenen luchtkwaliteit

Het meest complete model voor het berekenen en modelleren van luchtkwaliteit voor industrie en wegverkeer

Met de module STACKS bepaalt u de luchtkwaliteit, door de concentraties van negen verontreinigende stoffen afkomstig van industrie en wegverkeer te berekenen.

Kenmerken

De belangrijkste kenmerken van STACKS module:
✔ Implementatie van het NNM / SRM3
✔ Punt- en oppervlaktebronnen èn wegverkeer gecombineerd doorrekenen
✔ Goedgekeurd door het ministerie van I&M
✔ NSL-Monitoringstool import-export functie (voor meer info klik hier)
✔ Intuïtieve grafische Geomilieu gebruikersinterface
✔ Zelfde rekenkern en uitkomsten als ISL3a maar met veel meer mogelijkheden

luchtkwaliteit langs wegen

Met de STACKS module in Geomilieu berekent u de concentraties van een negental verontreinigende stoffen afkomstig van industrie en wegverkeer. De grafische gebruikersinterface van Geomilieu kent vele presentatiemogelijkheden voor de resultaten, zoals het weergeven van contouren en/of labels op een topografische ondergrond. Natuurlijk kunnen de resultaten ook in tabelvorm worden gepresenteerd. De negen stoffen die met Geomilieu STACKS kunnen worden doorgerekend zijn NO2, PM10, PM2.5, elementair koolstof, SO2, benzeen, BaP, Co en Pb. Gerapporteerd worden de jaargemiddelde totale concentratie, de achtergrondconcentratie, de bronconcentratie en het aantal overschrijdingsdagen en -uren conform de grenswaarden uit de wet milieubeheer. Na afloop van de berekening genereert de module STACKS lijsten (csv-bestanden) met overzichten van alle rekeninstellingen, bronnen, bronkenmerken en ontvangerpunten die in het model zijn opgenomen. De module heeft een koppeling met de NSL-Monitoringstool.

Rekenhart

Het rekenhart van de module is het STACKS+ model van Erbrink Stacks Consult. STACKS+ modelleert de verspreiding van rookpluimen uit puntbronnen (met en zonder gebouwinvloed), oppervlaktebronnen, verkeerswegen en parkeerplaatsen. STACKS+ is in staat om deze verschillende bronnen tegelijk door te kunnen rekenen. Het STACKS model vormde het uitgangspunt voor het Nieuw Nationaal Model (NNM). STACKS is uitgebreid ten opzichte van het NNM (en heet daarmee STACKS+) voor het doorrekenen van de luchtkwaliteit langs verkeerswegen. STACKS+ is door het ministerie van I&M goedgekeurd voor gebruik binnen de toepassingsgebieden van de drie Standaard Rekenmethodes:
SRM 1: voor wegen in de bebouwde kom
SRM 2: voor (snel)wegen in het open veld
SRM 3: voor punt- en oppervlaktebronnen

STACKS+ is een model gebaseerd op fysische en chemische formuleringen. Het bevat de modernste meteorologische beschrijvingen van de atmosferische grenslaag.

Bereken de luchtkwaliteit van uur tot uur

Het model simuleert de situatie van uur tot uur. Hierbij gebruikt het een meteorologische database op uurbasis. U kunt desgewenst ook eigen meteorologische data gebruiken als input voor de berekeningen. Voordelen van het van uur tot uur modelleren zijn:

  • Het aantal overschrijdingsdagen en -uren volgt direct uit de berekeningen. Hiervoor hoeven geen (aanvechtbare) aannames te worden gedaan, zoals in SRM1- en SRM2-modellen met diverse empirische relaties gebeurt.
  • Voor punt- en oppervlaktebronnen kunt u variabele emissiegetallen per uur opgeven.
  • Er kan gedetailleerd rekening worden gehouden met het dagverloop van wegverkeer. Hierdoor kan ook het effect van diverse maatregelen beter inzichtelijk gemaakt worden, zoals de invoer van spitsstroken, filebestrijding en introductie van openbaar vervoer.

STACKS+ maakt steeds gebruik van de meest recente door het ministerie van I&M vrijgegeven achtergondconcentraties, emissiefactoren van het wegverkeer, snelwegdubbeltellingcorrectie, terreinruwheid en zeezoutcorrectie. Uit tal van experimenten is gebleken dat STACKS+ een accurate en betrouwbare berekening geeft van de verspreiding van rookpluimen. Dit kwalificeert het model als het instrument op basis waarvan efficiënte en realistische maatregelen genomen kunnen worden.

X