Geomilieu

Berekenen en presenteren van milieu-effecten voor verkeer en industrie

Home » Producten » Geluid en luchtkwaliteit » Geomilieu » Geomilieu module STACKS-D

Geomilieu module STACKS-D

Berekening depositie ten gevolge van projecten en activiteitsuitbreidingen

De belangrijkste kenmerken van STACKS-D module:
✔ Berekent de stikstofdepositie tgv industrie, veehouderijen en wegverkeer
✔ Intuïtieve grafische Geomilieu gebruikersinterface
✔ Korte rekentijden, ook voor grote en complexe modellen
✔ Berekent ook SO2, PM10, HCl, HF, HBr, B, Se en zure depositie
✔ STACKS-D is “best fit for purpose”
STACKS-D heeft meerwaarde ten opzichte van het AERIUS model

Voorbeeld van een contourplot in STACKS-D. Fictieve inrichting = rode stip, gemeentegrenzen = grijze lijnen, Natura-2000 gebieden = groen gearceerde vlakken, gekleurde contouren met labels = stikstofdepositie in mol/ha/jaar.

In het kader van de natuurbeschermingswet is het nodig dat de hoeveelheid stikstofdepositie (de optelsom van NO2 en NH3 depositie) wordt vastgesteld voor activiteiten die leiden tot de uitstoot van stikstof. Met de module STACKS-D kan zeer snel de stikstofdepositie ten gevolge van projecten en activiteits-uitbreidingen volgens de modernste rekenmethode in kaart worden gebracht. Met STACKS-D kunnen puntbronnen zonder en met gebouwinvloed (industrieën, veehouderijen) worden doorgerekend, alsmede een veelheid aan verschillende wegtypes, en combinaties daarvan. Behalve depositiehoeveelheden worden ook concentratieniveaus als output gegeven.

Het berekenen van de stikstofdepositie op natuurgebieden is belangrijk voor het verkrijgen van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. Medio 2015 wordt voor vergunningverlening het AERIUS rekensysteem verplicht gesteld. Tot die tijd mag AERIUS niet gebruikt worden maar STACKS-D wel. AERIUS is vooral sterk als het gaat om grote databases en grootschalige deposities. Als het gaat om lokale bijdragen van allerlei bronnen, kent AERIUS beperkingen die STACKS niet kent. Zo wordt in AERIUS voor verschillende typen bronnen dezelfde NO2/NOX verhouding en NO2 depositiesnelheid aangenomen. In STACKS-D worden deze voor elke bron afzonderlijk bepaald. Lees hier meer over de verschillen tussen STACKS-D en AERIUS.

De STACKS-D resultatentabel met hoeveelheid NO2 depositie en concentratieniveaus voor 20 toetspunten in Natura-2000 gebieden

Naast stikstofdepositie berekent STACKS-D (vanaf Geomilieu versie 2.60) ook de depositie van SO2 (zwaveldioxide), PM10 (fijnstof), HCl (zoutzuur), HF (waterstoffluoride), HBr (waterstofbromide), B (boor) en Se (seleen). Tevens wordt de hoeveelheid zure depositie gerapporteerd. Zure depositie is de optelsom van NO2 en NH3 depositie plus 2 maal de SO2 depositie.

De grafische en gebruikersvriendelijke interface van Geomilieu kent vele presentatie mogelijkheden voor de resultaten, zoals het weergeven van contourplots en/of labels op een topografische ondergrond. Natuurlijk kunnen de resultaten ook in tabelvorm worden gepresenteerd. Na afloop van de berekening genereert de module STACKS-G tevens lijsten (csv-files) met overzichten van alle rekeninstellingen, bronnen, bronkenmerken en receptorpunten die in het model zijn opgenomen.

De rekentijden van de nieuwe STACKS-D module zijn kort en voor grote modellen minstens een factor 100 minder dan het ‘reguliere’ verspreidingsmodel STACKS, dat conform het Nieuw nationaal Model (NNM) uur-voor-uur berekening uitvoert. Voor depositieberekeningen is het uur-voor-uur rekenen echter niet voorgeschreven en ook niet nodig en maken we gebruik van ‘geclassificeerde’ meteorologische en andere parameters. In STACKS-D kan de invloed van het landgebruik op de depositie meegenomen worden door gebruikt te maken van het Geomilieu-itemtype ‘bodemgebied’.

X