Geluidwering gevels

Berekenen van de geluidwering van een gevel en binnenniveau in verblijfsruimten

Home » Producten » Geluid en luchtkwaliteit » Geluidwering gevels

Berekenen van geluidhinder in verblijfsruimten

Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen. De noodzakelijke gevelmaatregelen kunnen met het computerprogramma Geluidwering gevels makkelijk en snel worden bepaald.

Het programma berekent de geluidhinder in verblijfsruimten ten gevolge van wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai, luchtvaartlawaai en industrielawaai. Bij het programma wordt een materialencatalogus geleverd. In deze materialencatalogus zijn de onder laboratoriumomstandigheden gemeten geluidisolatiewaarden van meer dan 1600 materialen opgenomen. Door het selecteren van het juiste materiaal kan de geluidhinder aanzienlijk worden verminderd.

De eengetalsaanduidingen die worden berekend zijn:

 • Binnenniveau (toetsing reconstructie- en saneringssituaties Wet geluidhinder);
 • Karakteristieke geluidwering van de gevel (toetsing Bouwbesluit).
Gevelvlak met elementen uit de materialencatalogus

De voordelen van het programma Geluidwering gevels op een rijtje:

 • heldere boomstructuur, waardoor gemakkelijk door het project, woningtypen en verblijfsruimten kan worden genavigeerd. Een groot project hoeft dus niet meer te worden opgeknipt in verschillende bestanden;
 • duidelijke splitsing naar methodieken NPR 5272, Herziene Rekenmethode Geluidwering Gevels (HRGG) verkort en uitgebreid, en Rekenmethode Grote Gemeenten (GGG’97) waartussen gemakkelijk geschakeld kan worden;
 • handige hulpformulieren voor de bepaling van correcties zoals de correctie voor de positie van een ventilatievoorziening (Cpositie), de correctie voor de inbouwhoogte van een ventilatievoorziening (Celevatie), de correctie vanuit statische overwegingen (Cveilig), de geluidsniveaucorrectie (CL), gevelstructuurcorrectie (Cg) en suskastcorrecties (Csk1 en Csk2);
 • uitgebreide materialencatalogus (meer dan 1600 materialen) met vele zoek- en sorteermogelijkheden en extra productinfo zoals telefoonnummers, internetlinks en plaatjes;
 • ter informatie worden ook de eisen voor de geluidwering en ventilatie gegeven afhankelijk van de gebruiksfuncties (woning, kantoor, school enz.);
 • koppeling naar digitale tekeningen (dxf, dwg) en het opmeten van lengten en oppervlakken uit die tekeningen;
 • detailinformatie over berekeningsresultaten op een apart tabblad Resultaten;
 • maatgevende materialen worden in het blauw weergegeven zodat snel de akoestisch zwakke plekken duidelijk worden en gerichte maatregelen kunnen worden doorgevoerd;· zoek en vervangfunctie waardoor bijvoorbeeld in één keer alle beglazingen in een project kunt vervangen;
 • overzichtelijke printuitvoer met voorbeeld op scherm. Ook de tekeningen kunnen worden geprint en direct gebruikt worden als bijlage bij een rapport;
 • naast de DGMR-catalogus is het ook mogelijk om een eigen catalogus op te nemen, waarbij informatie gemakkelijk uit Excel kan worden overgenomen;
 • mogelijkheid om extra module aan het programma te knopen om de subsidiebedragen conform de Uitvoeringsregeling Sanering Verkeerslawaai te berekenen. De extra info voor subsidies kan op een apart tabblad worden ingevoerd, waarbij gegevens uit de vlakformulieren automatisch worden overgenomen. Het resultaat van de subsidiemodule is het subsidieformulier GBa of GBb dat direct bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai kan worden ingediend.
Uitgebreide materialencatalogus met meer dan 1600 elementen
Hulpscherm voor het bepalen van de correcties Cpositie en Celevatie