Home » Nieuws » Geomilieu STACKS-D (stikstofdepositie) en het PAS

Geomilieu STACKS-D (stikstofdepositie) en het PAS

donderdag, 20 jun 2019 | Milieu, Nieuws

De Raad van State heeft recentelijk de systematiek van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstofdioxide) als ‘onvoldoende’ beoordeeld. Dit specifiek op het punt van de te nemen maatregelen, die moeten waarborgen dat de soortenrijkdom in de aangewezen Natura 2000 gebieden met zekerheid kan worden gegarandeerd. Hiermee is het beoordelingskader (van PAS) ongeldig verklaard.

Dit betekent dat, zolang er geen andere ondergrens voor niet-in-betekende-mate- is vastgesteld, er geen projecten kunnen worden vergund, die meer dan 0,05 mol/ha aan N-depositie toevoegen. De striktheid van de beoordeling blijft in stand, echter ontstaat er ruimte voor de toepassing van andere rekenmodellen.

Voor luchtkwaliteit is het zo geregeld dat de minister goedkeuring kan verlenen voor gebruik van andere dan de SRM rekenmodellen. Voor depositie (NBW) is dit niet uitgesproken (anders dan AERIUS) en dus niet geregeld.

Het gebruik van Geomilieu STACKS-D is dus weer een mogelijkheid, aangezien dit model al eerder is goedgekeurd (ook in RvS gevallen).

Geomilieu STACKS-D is in de loop der jaren steeds geactualiseerd; aanpassingen zijn nu dus niet nodig.

Voor meer informatie over Geomilieu STACKS-D verwijzen wij u naar de productpagina. Voor een meer uitgebreide toelichting op de beslissing van RvS verwijzen wij u naar het artikel dat DGMR heeft opgesteld naar aanleiding hiervan.

X