Helpdesk

Home » Helpdesk » Uitleg helpdesk

Uitleg helpdesk

Welke vragen kan de helpdesk beantwoorden?

Er wordt bij de helpdesk onderscheid gemaakt tussen softwarevragen, inhoudelijke (methode)vragen en adviesvragen.

  • Softwarevragen zijn vragen welke betrekking hebben op de algemene werking van de software. Hieronder vallen vragen naar aanleiding van foutmeldingen, geblokkeerde functionaliteiten en installatieproblemen.
  • Inhoudelijke vragen kunnen o.a. betrekking hebben op de interpretatie van rekenvoorschriften en normen en de wijze waarop deze in onze software zijn geïmplementeerd. Bij twijfel aan de implementatie van deze rekenvoorschriften of normen in de software, verzoeken wij u om een uitgebreide beschrijving en bewijs van het probleem alsmede de verwijzing naar de betreffende pagina in het voorschrift naar de helpdesk te mailen. Om antwoord op deze vragen te krijgen dient u over Premium Support te beschikken.
  • De Helpdesk is niet bedoeld voor het geven van inhoudelijk advies bij het modelleren van situaties en/of het uitvoeren van projecten. Onder advies wordt ook verstaan het controleren op de juistheid van projecten die zijn aangemaakt met de software.

Methode- en adviesvragen zullen door de helpdeskmedewerker worden doorgegeven aan materiedeskundigen van DGMR of haar partners. Dergelijke vragen dienen daarom per e-mail te worden gesteld. De materiedeskundige zal met de gebruiker afstemmen in hoeverre er een vergoeding in rekening wordt gebracht bij het beantwoorden van adviesvragen.

Premium Support

De Premium Support service kan los van een software abonnement worden verkregen. Het zal niet automatisch worden verlengd (is dus geen abonnement), omdat de service recht geeft op circa 3 uur ondersteuning op jaarbasis. Wanneer deze 3 uur zijn verbruikt, dient u de service dus opnieuw aan te schaffen. U kunt Premium Support aanschaffen in onze webshop.

Hoe snel reageert de helpdesk

De helpdesk streeft ernaar om binnen 2 werkdagen te reageren op software-gerelateerde vragen. Deze periode is langer voor methodevragen. In vakantieperioden zal het beantwoorden van vragen meer tijd vergen dan normaal. Dit komt door de verminderde capaciteit in die periode.

On-line support (FAQ)

Voordat er een vraag aan de helpdesk wordt gesteld is het zinvol om de FAQ (veelgestelde vragen) in de TOPdesk SelfServicePortal te raadplegen.

Nieuwsbrief

Elke twee maanden verschijnt de nieuwbrief van DGMR Software en IT. U kunt zich hier voor onze nieuwsbrief aanmelden.

Cursussen

Het merendeel van de DGMR software is gebaseerd op wettelijke rekenmethoden die in officiële publicaties zijn beschreven. Voor een goed gebruik van onze software is het dan ook van belang dat u de officiële documentatie van de rekenmethoden kent. DGMR geeft ook cursussen over de toegepaste rekenmethoden en de verwerking van deze methoden in de software. Voor meer informatie over deze cursussen kunt u terecht op onze website of kunt u contact opnemen met het software secretariaat van DGMR te Den Haag. Tel 088 3467 999 (menukeuze 1).

Overige informatie bronnen

Energieprestatie en BENG

Normen bouw en milieu

Geluidwering gevels

Wet geluidhinder, Wet milieubeheer, Wet luchtkwaliteit

Nieuw Nationaal Model voor luchtkwaliteitsberekennigen

X