Geomilieu Bedrijven en milieuzonering

De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering is een standaardwerk voor de ruimtelijke inpassing van milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies. De centrale vraag omtrent Bedrijven en milieuzonering betreft: is de realisatie van woningen en/of bedrijven planologisch aanvaardbaar? Zo ja, onder welke voorwaarden dan? Gebruikt u aparte GIS-software om deze vragen te kunnen beantwoorden? Met de module Bedrijven en milieuzonering voor Geomilieu heeft u geen aparte software meer nodig. U kunt nu in Geomilieu de activiteiten en functies invoeren en de consequenties direct zichtbaar maken. In deze cursus leert u aan de hand van concrete casussen hoe deze module werkt. Tijdens de cursus wordt ook stilgestaan bij de beginselen van de methodiek zoals opgenomen in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering.

Cursusonderdelen:

  • Toelichting op de methodiek Bedrijven en milieuzonering
  • Wegwijs raken in de module Bedrijven en milieuzonering
  • Tips en trucs voor het gebruik van de module
  • Oefeningen aan de hand van voorbeelden

Basiskennis: Geomilieu basis

Docent: Robert Bos

Start- en eindtijd: 9:30 tot16:30 uur