Geomilieu gebruikersdag 2003

De op 23 april gehouden gebruikersdag is zeer succesvol geweest. De belangstelling was groot, er waren meer dan 200 aanwezigen. De plenaire ochtensessie was gevuld met lezingen van o.a.de heer Jacobs van het Directoraat-Generaal Milieu van het ministerie VROM met betrekking tot de nieuwe Standaard Karterings Methode en de heer Van Veen van het Nationaal Lucht en Ruimtevaart laboratorium met betrekking tot Geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit rondom luchtvaartterreinen. Ook werd de in ontwikkeling zijnde Geonoise 5.0 versie toegelicht alsmede het nieuwe programma Geonoise Analyst. Na de lunch werden de aanwezigen in 3 groepen ingedeeld om de parallelle workshops te volgen. Nieuw was de workshop Geluidwering gevels waarbij ook werd ingegaan op de nieuwe Europese rekenmethode EN 12354-3.
Aan het einde van de dag is de enquete ingevuld. Uit de enquete bleek dat 100% van de aanwezigen tevreden tot zeer tevreden waren met hetgeen op de gebruikersdag is behandeld. Tevens bleek uit de enquete dat 97% van de aanwezigen tevreden tot zeer tevreden is met Geonoise. Ons streven is uiteraard een score van 100%. Geonoise 4.0 is als grote stap voorwaarts ervaren en naar Geonoise 5.0 (o.a. met polygonen) wordt al uitgekeken. De Geonoise ontwikkeling is dan ook in een stroomversnelling terecht gekomen.

Presentaties:

X