Home » Nieuws » Reactie softwareontwikkelaar Uniec 3 op uitstel wettelijke invoering NTA 8800/BENG

Reactie softwareontwikkelaar Uniec 3 op uitstel wettelijke invoering NTA 8800/BENG

maandag, 29 apr 2019 | Energie, Nieuws

Er is op dit moment in de media veel te doen over het uitstel van de invoering van de nieuwe NTA 8800 (‘energieprestatie norm’) en de rol van de softwareontwikkelaars hierin. In eerste instantie hanteerde de overheid 1 januari 2021 als invoerdatum voor de NTA 8800. In 2018 is, op basis van EU-regelgeving, besloten deze datum naar voren te halen naar 1 januari 2020. Vanaf dat moment hebben de verschillende softwareontwikkelaars aangegeven dat 1 januari 2020 best een ambitieuze datum is, maar dat er hard zal worden gewerkt om die datum te realiseren.

Ontwikkeling van de NTA 8800 norm

Voor alle betrokken partijen is vanaf het begin duidelijk geweest dat de NTA 8800 een veel complexere norm is dan de NEN 7120 (de huidige EPC-norm). Dit betekent een lange doorlooptijd van de softwareontwikkeling. Het leidt er ook toe dat tijdens het ontwikkeltraject nog wijzigingen in de NTA 8800 worden doorgevoerd op basis van opmerkingen vanuit de softwareontwikkelaars en vanuit de markt.

Sinds de publicatie van de NTA 8800 in september 2018 zijn er ook verschillende nieuwe versies gepubliceerd en komt er in juni 2019 nog een correctieblad op de NTA 8800. Daarnaast worden de ISSO 75.1 en 82.1 momenteel nog herzien om aan te sluiten op de NTA 8800. Deze ISSO-normen zijn nog niet gereed, maar hebben wel invloed op werking van de software.

De invoerdatum van 1 januari 2020 heeft er ook toe geleid dat de softwareontwikkelaars genoodzaakt waren om tijdens de doorontwikkeling van de norm al software te ontwikkelen. In de ideale situatie gebeurt dat natuurlijk nadat de normen definitief zijn vastgesteld. Uiteraard is het gevolg dat het ontwikkeltraject af en toe vertraging oploopt door het doorvoeren van wijzigingen.

Krachten bundelen

Omdat wij ons zorgen maakten of de strakke planning van 1 januari 2020 ten koste zou gaan van de kwaliteit, hebben DGMR Software en Earth Energie Advies besloten samen te werken aan het nieuwe softwareproduct Uniec 3. Zowel de planning van DGMR Software als van Earth Energie Advies was om rond de zomer van 2019 een eerste proefversie gereed te hebben. Dat is ook met de overheid zo afgestemd en is nauwelijks veranderd nu wij de handen ineen hebben geslagen.

Kwaliteitsborging

Een eerste proefversie is echter nog geen definitieve versie waarmee de markt betrouwbare berekeningen kan uitvoeren en waarin alle functionaliteiten zijn opgenomen. Om de betrouwbaarheid van de berekeningen te waarborgen, volgt een certificeringstraject voor de software. De verschillende NTA 8800 softwarepakketten, waarvan Uniec 3 er één is, ondergaan honderden testen (de zogenaamde ‘EDR testen’) om de resultaten te valideren en onderling te vergelijken. De praktijk leert namelijke dat bij aanvang van dat proces niet alle pakketten dezelfde uitkomsten zullen genereren, omdat normen vaak ruimte geven voor meerdere (juiste) interpretaties en softwarefouten nog moeten worden verholpen. Als softwareontwikkelaars de norm verschillend interpreteren, dan worden daarover vragen gesteld aan de normcommissie. Die beschouwt de verschillende interpretaties en geeft uitsluitsel over wat de intentie van de NTA 8800 is. Vervolgens zorgen de verschillende softwareontwikkelaars ervoor dat alle pakketten rekenen volgens de correcte (of aangepaste) interpretatie van de NTA 8800. Gezien de complexiteit van de norm en de grote hoeveelheid testen die op elkaar afgestemd moeten worden, is de verwachting dat dit traject enkele maanden in beslag zal nemen. Als de resultaten van de testen definitief zijn vastgesteld, volgt de officiële attestering van de software conform BRL 9501. Het proces tot attestering is vaak ook een traject van enkele maanden.

Voortgang bij Uniec3

Wij liggen nu op schema om op 1 januari 2020 geattesteerde software ter beschikking te hebben voor de markt. We begrijpen ook de behoefte van de markt om al voor de ingangsdatum van de NTA 8800 met Uniec 3 te kunnen rekenen. Wij hebben dus alle begrip voor het verzoek om de ingangsdatum uit te stellen. Dit vinden wij ook een goede keuze in het kader van de opleiding van de rekenaars. Onder de NTA 8800 dienen deze gediplomeerd te zijn. De cursus en het examen kunnen pas plaatsvinden nadat er geattesteerde software beschikbaar is. Ook moeten de bedrijven die gediplomeerde medewerkers in dienst hebben, als bedrijf gecertificeerd worden. Door de invoerdatum uit te stellen, ontstaat voldoende tijd voor de markt om te zorgen dat bedrijven en opstellers van energieprestatieberekeningen gecertificeerd en gediplomeerd worden. Dat is belangrijk, zodat energieprestatieberekeningen van gebouwen die met Uniec 3 gemaakt zijn ook daadwerkelijk ingediend (afgemeld) kunnen worden bij de gemeente waar de bouwvergunning wordt aangevraagd.

Het uitstel van de invoerdatum van de NTA 8800 leidt dus niet tot een gewijzigde planning voor de oplevering van Uniec 3. Het geeft de markt wel de gelegenheid om projecten met een langere doorlooptijd goed voor te bereiden met Uniec 3 en het geeft opstellers van berekeningen de gelegenheid om voor de invoerdatum gecertificeerd en gediplomeerd te zijn. 

Samen met alle betrokken partijen, zoals BZK, RVO, NEN, ISSO, certificerende instituten en de collega softwareontwikkelaars, gaan wij ervoor zorgen dat er een mooi gereedschap is waar we de komende jaren betrouwbare berekeningen mee kunnen maken waarmee de energetische kwaliteit van gebouwen wordt gewaarborgd.

X